Circumferència

Amb Geometria Euclidiana

  • Circumferència

Tots els punts que estan a la mateixa distància (radi) d'un altre punts donat (centre).

Amb Taxigeometria

Seguint amb la quadrícula anterior, ara el taxista, ubicat a J14, pregunta a un vianant on queda l'estació de servei més propera. El vianant respon "a tres unitats d'aquí"

  • Assenyala totes les possibles ubicacions de l'estació de servei.
  • Planteja una equació que contempli els conjunts d'ubicacions on es pot localitzar l'estació de servei. Dibuixa unes eixos de coordenades per tal de referenciar els punts.
  • Marca totes les possibles ubicacions de l'estació de servei i planteja l'equació anterior segons la geometria d'Euclides, és a dir, sense cap limitació de moviment. Quina figura has obtingut?

Coordenades del Taxista: T= (x_T, y_T)

Coordenades de qualsevol de les ubicacions de l'estació de servei: E(x,y)

Equació equidistància: e=?
Tant en distància euclidiana com en Taxigeometria.

Quin seria el valor del nombre pi en Taxigeometria?