Distància Euclidiana

Calculem les distàncies euclidianes entre punts

  • Teorema de Pitàgores
  • Arrel quadrada
  • Arrel de 2 és un nombre racional?

Dossier de nombres Irracionals

Representació gràfica

Digues tots els nombres irracionals que pots representar en un geopla de 5x5

  • Com els podem representar?
  • Els podem representar tots?
  • Els podem sumar?

Geoplans

Nombres Irracionals

  • Quins són?
  • Els podem descomposar?
  • I multiplicar? Potències?
  • Cal aprendre a descomposar números amb multicubs (Vídeo)