Projecte: Bubbles

En aquest projecte veurem quines són les propietats de les bombolles de sabó. Parlarem de tensió superficial, de geometria, de composició química, i ho farem de forma molt sabonosa.

Es treballarà des de les assignatures de Física i Química i la de Matemàtiques a 4t d'ESO.

Física i Química

Des de Física i Química s'estudiaran la composició de la mescla per poder construir bombolles de sabó diferents. Quina és la seva composició? Com són? Com surten?

Matemàtiques

Des de Matemàtiques es treballarà el Punt de Fermat d'un triangle i l'arbre de Steiner de diferents poliedres. També es buscarà les diferents superfícies mínimes que sorgeixen dins de diferents formes geomètriques. A la vegada, es demanarà a l'alumne que construeixi cossos geomètrics conjecturant la superfície que en naixerà dins al introduir el cos dins de la mescla.
També s'utilitzarà el Geogebra per fer les demostracions dels resutalts obtinguts amb el sabó. S'usaran ulleres d'anàglif 3D per poder veure les figures tres dimensionals.

Relacions