On vivim?

Distàncies en el mapa

  • Distàncies de casa a l'escola. Ho calcularem amb InstaMaps

MapaGranollers

Feu una taula amb les dades de cada persona del grup. Distància, temps i mitjà de transport.

  • Distàncies de la feina dels pares a casa. Feu el mateix

Som sostenibles quan venim a l'escola o anem a treballar?

  • Preguntes i estadístiques. Preguntem per sexe, edat i curs. Exemple d'estudi estadístic

  • Quins mitjans de transport utilitzem més?

  • Quina quantitat de pol·lució generem a cada viatge? I en total?
  • Com més lluny menys sostenible?

Heu de crear una enquesta on es pregunti a on viu, calcular la distància en el mapa, la quantitat de pol·lució que genera, si és home o dona, edat, i alguna altra pregunta de caire general (fas esport, nivell d'estudis, ...)

Enquesta Pregunta
1 Nom
2 On vius
3 Sexe: Home [] Dona [] Altres []
4 Quin mitjà de transport utilitzes per anar a l'escola?
5 Et consideres una persona romàntica?

Escull aleatòriament un grup de persones, que han de ser MÍNIM 32 adults (16 dones i 16 homes) i 32 adolescents (16 noies i 16 nois). Cada estudiant preguntarà només a una sola persona. Poden ser més de 64, però s'han de preservar les proporcions de sexe i d'edat.

Un cop tinguis les dades, cal que calculis la petjada de Carboni que té cada desplaçament. Cal que presentis les dades amb taules i gràfics estadístics. Pots mirar la calculadores de la petjada de carboni següents: